Referat af generalforsamling 26.1.2022

Referat af ordinær generalforsamling i Sønderborg Tangoforening La Cunita

Dato, tid og sted: Onsdag d. 26. januar kl. 19 på Knøs Gård

Tilstede: Dorthe Magnusson, Morten Magnusson, Kenneth Juhl, Anne Linnet, Per Elmtrup, Helle Drews, Jimmy Larsen, Bent Vistisen, Vivi Vistisen, Xavier, Astrid, Torben Mathiesen, Dorthe Christensen, Karen Margrethe, Bjarne Kissov

  1. Valg af dirigent: Helle Drews blev valgt
  1. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt
  1. Valg af referent: Jimmy Larsen blev valgt
  1. Bestyrelsens beretning: Dorthe Magnusson fremlagde omkring de forgangne 2 år startende med undervisning med JC, efterfulgt af lock down, opstart med JC som meldte fra. Der har været skiftende undervisere såsom Brian & Lotte og Petra & Lorenzo. Vi har været ramt af yderligere lock down perioder hvor der har været begrænsede praktika med max. 5 par. Caféen på sønderborghus er desværre lukket ned og sluttelig har vi startet og afsluttet samarbejde med Morten & Trine. Af arrangementer som ikke er blevet gennemført, er Kulturnatten samt foreningens 10 års jubilæum.
  1. Godkendelse af regnskab: Per nævnte at revisoren nævnte at der mangler nogle bilag i forhold til undervisernes betaling, workshops og hjemmesiden. Regnskabet stemte dog til trods for de manglende bilag. Betaling til underviserne er OK med bankoverførsler. Der var enkelte spørgsmål til regnskabet (f.eks. kontant-beholdningen) fra de tilstedeværende, som blev besvaret. Det blev kort nævnt omkring hvordan referatet og regnskabet skal behandles og til hvem det fremsendes. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen med en kassebeholdning på p.t. 34.000 kr. før restance betaling til underviserne (Trine & Morten) primo februar efter undervisningsperiodens afslutning.
  1. Kontingentfastsættelse: Kontingentet er på nuværende tidspunkt 100 kr. og det blev foreslået at hæve kontingentet. Det koster eksempelvis 60 kr. pr. time for foreningen at leje teatersalen og 50 kr. for black spot. Per foreslog kun at gennemføre undervisningen på Sønderborghus og have praktika andetsteds. Af andre steder blev foreslået aulaen på Ahlmann-skolen. Anne Linnet nævnte at hun ikke har noget imod at betale lidt ekstra og fortsat have Sønderborghus som omdrejningspunkt for alle foreningens aktiviteter så vidt muligt. Det er forbundet med lidt bøvl og besvær at låne aulaen, i form af rengøring og nøgle-afhentning/aflevering. Dorthe havde regnet ud at det vil koste 350 kr. pr. næse for et helt års undervisning og praktika på Sønderborghus. Kenneth og Per nævnte at man kunne optimere planerne lidt og udvide ferierne således at der er lidt færre antal gange og praktika i black spot mens undervisning foregår i teatersalen. Torbens Anne nævnte at betale lidt mere i kontingent således at foreningen har lidt mere kapital til at planlægge lidt større aktiviteter. Karen Margrethe nævnte at arrangementer på Knøs Gård også er hyggelige med den større frihed som der er på Knøs Gård. Torben nævnte at kontingentet kunne hæves til f.eks. 200 kr. Dorthe Magnusson nævnte at hun i sit forslag havde indregnet 3 timer pr. gang i forhold til hendes beregning på 350 kr. Kenneth foreslog en ekstraordinær indbetaling fra hvert medlem på 100 kr. for at kompensere yderligere for lokaleleje i indeværende år. Det blev nævnt at kontingentet ikke hæves til 350 kr. i år, men 200 kr. og denne ekstra-ordinære indbetaling fra hvert medlem som kan være en donation/frivilligt bidrag/ekstra-betaling. Lokaleleje kan ikke pålægges undervisningsgebyret men skal være via kontingentet eller frivillige indbetalinger. Det vil være formålstjenligt med en frivillig indbetaling for at styrke foreningens økonomi. Det blev foreslået og vedtaget at hæve kontingentet til 200 kr. + 100 kr. i frivillig indbetaling pr. medlem i år.
  1. Indkomne forslag:

7.a: Drøftelse om foreningen har/ikke har differentieret betaling for deltagelse i undervisningen

Dorthe nævnte at der har været situationer med medlemmer som ønsker rabat hvis de ikke deltager i alle undervisningsgange. Torben nævnte at det ikke er holdbart idet fundamentet for undervisningen er tilmelding som sikrer økonomien og betaling af undervisere. Per nævnte at der tidligere har været mulighed for en dialog omkring begrænset deltagelse med følgelig mindre udgift. Kenneth er enig med Torben idet fast tilmelding er forpligtende økonomisk og sikrer gennemførelse af undervisning. Det blev nævnt at lave kortere perioder med følgelig ”billigere” undervisningsgebyr for den enkelte. Bent Vistisen tilslutter sig Kenneth og Torbens forslag. Karen Margrethe ønsker at det skal være nemt for det enkelte medlem og at der er flere medlemmer som ikke kan deltage og forpligte sig til større undervisningsforløb og dermed tilslutte sig Kenneths forslag med kortere undervisningsforløb. Dorthe nævnte vigtigheden i at beregne undervisningsgebyret på forkant da udgifterne til underviserne er betragtelige. Dorthe ønskede uddybelse af Karen Margrethes kommentar. Kenneth nævnte at der tidligere har været enkelte danse-weekender på f.eks. Knøs Gård som supplement til de kortere undervisningsforløb. Helle er enig i kortere undervisningsforløb og med fast pris (ingen differentieret betaling). Dorthe spørger om der kan være udfordringer med at skaffe undervisere til kortere forløb, men Dorthe Magnusson svarede at det ikke har været tilfældet i de senere år. Kenneth nævnte at planlægningen skal omfatte flere planlagte forløb for også at sikre undervisere. Per nævnte en udfordring i forhold til budgettering omkring undervisning hvor en forudsætning er f.eks. 10 par men som så giver underskud ved færre tilmeldte. Torben nævnte behovet for at formulere essensen af diskussionen så præcist som muligt i dette referat. Karen Margrethe nævnte at det bør være muligt at lægge et realistisk budget for de kortere undervisningsforløb. Per nævnte at weekend-workshops historisk set altid giver underskud p.g.a. for få tilmeldte og det er typisk 5000 kr. for hver workshop og Per nævnte at der har været søgt underskuds-dækning via kommunens puljer. Det blev spurgt om det også vil være muligt fremadrettet og Per har fået en bekræftelse at der kan søges dækning på ca. 4800 kr. i år som er en ældre aftale. Anne Linnet nævnte at workshops kunne sikres ved at åbne for tilmelding fra andre foreninger/miljøer.Torben nævnte at der kunne foreslås at bestyrelsen tilsigter undervisningsforløb af max. 4 gange med bindende tilmelding og forudbetaling uden differentiering.

7.b: Drøftelse om foreningens lokaliteter til practica og undervisning:

Dette vurderedes at være omfattet af 7.a 

7.c: Grundet corona pandemien har der ikke været afholdt generalforsamling for 2020

        Forslag til godkendelse af generalforsamlingen:

        Der skal vælges: 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 3 bestyrelsesmedlemmer for 1 år,            valg af revisor og valg af bestyrelsessuppleant.Dorthe Magnusson bem.at det er 2 valg som er slået sammen p.g.a. manglende generalforsamling sidste år. Karen Margrethe kommenterede kort forskellen og bevæggrunden til hendes forslag som er 7.d (mindre forening – mindre bestyrelse). Helle kommenterede at en mindre bestyrelse kræver aktive medlemmer da den mindre bestyrelse da ellers bliver overbebyrdet. Anne Linnet nævnte at det skal kortlægges og nytænkes i forhold til de opgaver og opbakning som foreningen har og kræver.

Torben nævnte forslag til fordeling af opgaver, f.eks. Facebook ansvarlig for at aflaste bestyrelsen. Dorthe støttede Torbens forslag idet den nuværende bestyrelse har meget arbejde. Karen Margrethe bakker op om bestyrelsen i forhold til at hjælpe. Helle nævnte at generalforsamlingen tilkendegiver deres støtte til bestyrelsen således at det er lettere at rekruttere medlemmer til bestyrelsen. Per nævnte at tangoforeningens medlemstal er dalet de senere år. Torben spørger om det er urealistisk ”kun” at være 3 bestyrelsesmedlemmer. Dorthe svarede at bestyrelsen i praksis kun har været 3 medlemmer, men har haft meget at lave og Anne Linnet kommenterede at corona pandemien har gjort foreningsarbejdet svært og ikke kontinuerligt.

Generalforsamlingen skal godkende at foreningens vedtægter ændres således at valget i 7.c ikke gennemføres men at vedtage 7.d som betyder at bestyrelsen ændres til 3 medlemmer og 1 suppleant. Det blev kort nævnt at generalforsamlingen giver mandat til bestyrelsen at uddelegere opgaver og forvente at medlemmerne ”tager fat”. Torben foreslog en telefon liste eller lignende som bestyrelsen helt legitimt kan kontakte og spørge om hjælp. Et praktisk aspekt ved practica er musikken som enten skal gives videre som stafet eller flere sørger for musikken selv. Medlemmerne skal have en instruktion i brugen af musikanlægget og musikmediet (mobil telefon). Torben nævnte forenings-konto til Spotify hvor foreningen opretter en playliste som alle har adgang til og tilkobling foregår via Bluetooth. Bent Vistisen nævnte KODA licens/afgift til musiktjenesten. De eneste reelle muligheder er en IPOD som desværre fungere som stafet alternativt Spotify konto.

Det blev vedtaget at lave afstemning omkring 7.d i stedet for 7.c

7.d: Det foreslås at bestyrelsen ændres til 3 medlemmer og 1 suppleant

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

  1. Valg til bestyrelsen:

8.a: Valg af 2, henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer

Punktet blev ændret således at der skal vælges:

2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

1 bestyrelsesmedlem for 1 år

8.b: Valg af 1 suppleant for 1 år

8.c: Valg af revisor for 1 år

Det blev foreslået, fordi Dorthe og de fleste af de nuværende bestyrelses-medlemmer ikke genopstiller, at Dorthe Magnusson kunne være med i en overgangsperiode på f.eks. et halvt år for at sætte den nye bestyrelse ind i arbejdet.

Torben foreslog Kenneth som bestyrelsesmedlem og Torben selv blev også foreslået.

Torben blev valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år

Kenneth vil gerne men først om et halvt år og det blev vedtaget at Kenneth blev valgt for 2 år, men Dorthe Magnusson vælges som suppleant og tager det første halve år for Kenneth.

Dorte Christensen blev valgt som bestyrelsesmedlem for 1 år

Dorthe Magnusson blev valgt som suppleant for 1 år med primært virke i et halvt år og efter behov det sidste halve år.

Valg af revisor og det blev foreslået at vælge Bjarne Kissov.

Den nye bestyrelse er som følger:

Torben Mathiesen blev valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år

Kenneth Juhl blev valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år

Dorte Christensen blev valgt som bestyrelsesmedlem for 1 år

Dorthe Magnusson blev valgt som suppleant for 1 år

Bjarne Kissov blev valgt som revisor for 1 år

Eventuelt:

Karen Margrethe vil gerne dele nogle tanker og reflektioner omkring tangoen helt overordnet. Reflektionen gik på at tidligere arrangementer kunne tiltrække dansere fra nær og fjern.

Hun nævnte at tiderne har ændret sig idet tangoen er blevet udbredt og ikke en specialitet for Sønderborg. Tangoforeningen er derfor mindre i dag og derfor giver det mening med en mindre bestyrelse. Håbet er at foreningen kan vokse igen.

Dorthe har brug for afklaring i forhold til Sønderborghus og indtrykket er, at foreningen ønsker at bibeholde alle aktiviteter, så vidt muligt og med enkelte variationer, på Sønderborghus. Undervisningen planlægges med udgangspunkt i huset. Trine & Morten fortsætter ikke med undervisning p.g.a. lang transporttid og der arbejdes i øjeblikket med at få arrangeret undervisning med Petra & Lorenzo. Det blev kort nævnt en enkelt bekymring i forhold til en mulig sprog-barriere med tysk. Petra & Lorenzo underviser på både tysk og engelsk.

Torben nævnte en refleksion fra en anden forenings-sammenhæng og grundlaget for en forening er ildsjæle med opbakning fra aktive medlemmer og en sund økonomi. Denne refleksion ønsker Torben at tage med ind i bestyrelses-arbejdet på vegne af generalforsamlingen og foreningen som sådan.

Referat af generalforsamling for 2018

TANGO SØNDERBORG

GENERALFORSAMLING FOR 2018 afholdt den 30. januar 2019 på Sønderborghus.

REFERAT:

1. Valg af dirigent: Lis Augustenborg valgt.
2. Dagsorden godkendt. Generalforsamling er indkaldt korrekt.
3. Valg af referent:Torben Mathiesen valgt.
4. Bestyrelsens beretning:
Formanden gjorde rede for aktiviterterne i foreningen i 2018 og nævner workshop med Linus og Camilla, undervisning i foråret ved Kenneth og Thea. Undervisning ved Jens Christian fra maj og året ud, en sommerafslutning 27.6 igen i godt vejr, som traditionen jo er, Kulturnatten blev nævnt ( med den bemærkning at visse ting må ændres til 2019).
Særlig succesfuldt nævnes gennemførelsen af hvervekampagnen med 3 gratis prøveaftner til nye dansere, der har resulteret i oprettelsen af et begynderhold.
Sidst i september inviterede Sønderborghus til tangokoncert, hvor flere af foreningens medlemmer mødte op - efter koncerten en milonga.
Senere på efteråret igen WS med Linus og Camilla med milonga og hygge fredag aften (med tak til dem der lagde lokaler til) og dagen efter undervisning på Dybbølskolen.
I december afholdtes den traditionsrige juleafslutning (nu med spredte nissehuer). Ikke mindst har Dorthe M. fået foreningens Facebook side til at køre rigtig godt. Et dejligt år med mange og gode aktivteter.

Forsamlingen havde få opbakkende kommentarer med opfordringer til mere af det samme i 2019. Beretningen godkendtes.

5. Godkendelse af regnskab: kassereren fremlagde årets regnskab (se bilag). Nogle aktiviteter har givet underskud, et arrangement fik dækket noget af underskuddet ved et kommunalt tilskud.
Der blev fra forsamlingen opfordret til igen at søge tilskud i det omfang som bestyrelsen finder det muligt.

Regnskabet blev godkendt.

6. Kontingentfastsættelse for 2019: sat uændret til kr.100.- pr.medlem.

7. Indkomne forslag:

a) bestyrelsen foreslår en ændring af vedtægterne således at §1, stk.1 fremover lyder: “Foreningens navn: Tango Sønderborg

Foreningens cvr.nr.: 39887142
Hjemstedskommune: Sønderborg
Foreningens adresse: Den til enhver tid siddende formands adresse.
Foreningens hjemmeside: www.tangosonderborg.dk"
Forslaget vedtaget og dermed gældende fra næste generalforsamling.
b) Bestyrelsen ønsker at forsamlingen tager stilling til foreningens eventuelle deltagelse i Kulturnatten 2019 og givet en postiv indstilling - at forsamlingen da nedsætter et udvalg. Forslaget vedtaget og Kulturnatsudvalget blev: Peter, Anne, Atle, Britta, Per og muligvis Jimmy.

8. Valg til bestyrelsen:
1) Per, Dorte og Torben er på valg. Kun Per genopstiller.

Valgt blev Per, Anne og Atle.
2) Valg af suppleant: valgt blev Morten. 3) Valg af revisor: Thomas blev valgt.

9. Evt: - man drøftede en gentagelse af hvervekampagnen med 3 gratis introduktionsaftener, men udfordringen er at kunne tilbyde undervisning på flere niveauer. Kan vi rumme at have 3 hold ? hvad mener JC mon ? erfaringen er at 12 par er max pr hold, det er godt med gen- tagelser med practica ind mellem undervisningsaftener, nogle steder differentierer man sværhedgraden i løbet af en lektion, det har været fint at øvede møder op for at hjælpe nye dansere, bestyrelsen opfordres til at drømte mulighederne med JC. Kan practica struktureres lidt med opfølgning på undervisning ?

Man vil også gerne have fortalt Tangoens historie igen ved Lis eller Thea.

Referent: Torben Mathiesen.

Seneste kommentarer

09.08 | 17:55

hei, Ich komme aus tyskland und bin am Wochenende in Sonderburg. Gibt es dann Tango zum Tanzen?
Liebe Grüße, Henning

09.08 | 06:15

Hej Grete
Kan jeg få dig til at kontakte mig på nr 29278305
Dorthe💃

08.08 | 19:57

Hej. Vil I evt. kontakte mig for et arrangement i Sønderborg d.. 22/8 eftermiddag. Ved, det er i sidste øjeblik, men et hurtigt bryllup af et par, som skal flytte til Argentina.

12.01 | 13:14

Hej tangofreaks. Undskyld min forrige kommentar var ikke gennemtænkt.Så her kommer skriv undv.JC 1/20 til første forløb,og
1.workshop skriv ws 1/20 selfølgelig med jeres navne! Godt nytår per

Del siden